Новини

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД: Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Уебит инвестмънт нетуърк“ ЕАД

Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Уебит инвестмънт нетуърк“ ЕАД

София, 09 юни 2022 – “Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД , ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ No 53-55, ет. 3, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите, че на проведения на 6 юни 2022 г., аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството, на пазара за растеж „BEAM“, са записани и платени 5 588 000 нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 (един) лева и емисионна стойност 1,05 лева, всяка една, с обща номинална стойност 5 588 000 лева.

Общият размер на набраните парични средства в резултат от предлагането е в размер на 5 867 400 лева. В резултат на публичното предлагане, капиталът на Емитента ще се увеличи на 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, като всички акции от капитала на Дружеството ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.

09.06.2022 г.
Пламен Симеонов Русев

Източник: „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД