Често задавани въпроси

1. Въпроси, свързани с аукциона и финансовите инструменти:

Не, поръчки се приемат само на лимитирана цена от 1.05 лв. за акция. Всички поръчки на по-висока и/или по-ниска цена ще бъдат служебно отменени от БФБ. Аукционът е базиран на метода на най-големия остатък, където всяка подадена поръчка бива удоволетворена. Повече информация за начина на провеждане и описание на метода може да намерите на следния линк.
Заявяването на акции на интернет страницата на Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (УИН) не гарантира успешно участие в предлагането. За да запишете акции на УИН, предприемете следните стъпки:
1. Обърнете се към Вашия обслужващ инвестиционен посредник или към водещия мениджър по емисията ИП Карол АД (Отворете сметка);
2. Захранете брокерската си сметка с необходимата сума за записване на акции;
3. Подайте поръчка директно през платформата за търговия и/или се обърнете към обслужващия брокер.

Моля, вземете предвид, че отварянето на сметка изисква технологично време. Препоръчваме да не чакате последния момент за тази цел.
Емисията ще е налична за търговия на вторичен пазар около месец след датата на предлагането.
В случай на презаписване всички класирани заявки се изпълняват с еднакъв процент на изпълнение. При хипотетично презаписване на емисията два пъти, при заявени за покупка от инвеститорите 11,176 милиона акции от общо 5,588 милиона предложени акции, всеки инвеститор ще получи 50% изпълнение на своята заявка.
Не, заявки се приемат от всеки един лицензиран инвестиционен посредник, член на Българска Фондова Борса (БФБ).
Откриването на брокерска сметка чрез онлайн формата за регистрация на сайта на Карол отнема около 1 работен ден. Сметката се счита за открита след получаване на контролен банков превод за захранване на сметката от IBAN на потребителя, заявен във формата за регистрация. Този превод служи за верификация на самоличността на клиента. За участие в публичното предлагане на WIN потребителите следва да захранят своята брокерска сметка с паричната сума, която желаят да инвестират и да подадат изрична поръчка за участие чрез платформата за търговия.
Да, това може да стане чрез дистанционно откриване на брокерска сметка. За целта следва да се попълнят необходимите данни в специално форма. След открита брокерска смета потребителите следва да захранят своята брокерска сметка с паричната сума, която желаят да инвестират и да подадат изрична поръчка за участие чрез платформата за търговия.
Да, заявки вече се приемат в офисите на инвестиционните посредници и ще бъдат въведени от брокерите на 06/06/22 за участие в аукциона. Заявки за покупка на акции ще могат да се подават и през електронните платформи за търговия още от 03/03/22 след 18:00 часа.
Считаме, че следвайки стъпките, посочени в презентацията на УИН и в отговор на въпросите погоре в Q&A сесия, няма съществени пречки пред всеки един желаещ да закупи акции на предлагането. Предупреждаваме, обаче, че процесът може да отнеме известно време (стандартно около 1 работен ден за онлайн заявка) и затова препоръчваме да се предприемат стъпки по отваряне на брокерска сметка и подаване на заявка възможно най-рано, но поне 2 работни дни преди самото предлагане.
Не, вторичната търговия с акции на WIN се очаква да започне около месец след предлагането.
Aкциите са обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми.

Въпроси, свързани с бизнес модела и плановете на УИН:

На инвеститорите се дава възможност в рамките на участието им в заседанията на Съвета на инвеститорите да изключат компании, преминали успешно през третия кръг на Founders Games, от потенциалните полуфиналисти на състезанието, автоматично изключвайки ги също от инвестиционните възможности на УИН. Инвеститорите разполагат само с негативен вот. На ръководството на УИН е оставено решението в кои точно финалисти да се инвестират набраните средства. Не е задължително всички средства да бъдат инвестирани в една компания. УИН е определило максимален размер на инвестиция в едно дружество-финалист от 30 % от активите си според последния публикуван финансов отчет.
Съветът на инвеститорите функционира на база на ясно разписани и приети Правила за работа, които са приложени към Документа за допускане и които може да намерите на следната интернет страница.
Минималният дивидент, който се предвижда за разпределение към обикновените акционери от страна на УИН, е 90% от печалбата за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас Б акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.
Към момента Дружеството няма такива планове.
Набраната сума се инвестира след обявяване на финалистите на съответно издание на Founders Games и успешното преминаване на всички набелязани инвестиции от тях през комплексна проверка, водена от главния инвеститор на рунда.

УИН ще ограничи инвестициите си до размера на набраните средства в капитала. Приблизително 5 388 000 лв. при максимално набран капитал от 5 867 400 лв ще бъдат използвани за придобиване на участия във финалисти. Остатъкът, състоящ се от премийния резерв и първоначалния учредителен капитал, ще бъде използван за изплащане на таксите и комисионните във връзка с предлагането, и за финансиране на оперативната дейност на УИН.
За максимално подробен и прозрачен преглед на рисковете от инвестиция в УИН, препоръчваме да се прочете внимателно Част II. Рискови фактори от Документа за допускане до търговия на пазар BEAM.
УИН планира да придобива дялове във финалистите на Founders Games - едно от най-големите и оспорвани състезания за стартиращи иновативни компании в света, организирано от WEBIT.

УИН придобива дялове единствено в компании, които допринасят за устойчивото бъдеще на нашия свят и все още не са навлезли в зряла фаза на развитие. Бизнес вертикалите на компаниите-участници бихте могли да проследите тук.
Не, от инвеститорите не се очакват определени познания като предпоставка за инвестиция.
Преди да вземат решение за участие в предлагането, бъдещите инвеститори трябва да обърнат внимание и да се запознаят детайлно с всички документи, свързани с предлагането, които могат да бъдат намерени на следния интернет адрес и на страницата на дружеството.
УИН планира да придобива дялове във финалистите на Founders Games - едно от най-големите и оспорвани състезания за стартиращи иновативни компании в света, организирано от WEBIT. Що се отнася до УИН,това е единственият критерий за инвестиция – компанията трябва да е сред финалистите на настоящото издание на Founders Games.

В рамките на Founders Games участниците преминават през няколко кръга и различни критерии за оценка.

• В първи кръг компаниите се оценяват на база на три критерия:
1) Жизнеспособен продукт;
2) Наличен капацитет;
3) Стадий на финансиране.

• Във втори и трети кръг оценката се базира на нови пет критерия:
1) Въздействие на продукта;
2) Уникалност на идеята;
3) Екип;
4) Скалируемост на бизнес модела;
5) Финанси и нужно финансиране;

• При полуфиналите се добавя още един критерий към горните пет с оглед на факта, че участниците трябва да презентират компаниите си пред специални журита:
6) Лидерство и персонални качества.
Не, размерът на инвестицията в даден финалист е по преценка на Съвета на директорите.
Напомняме, че УИН е определило максимален размер на инвестиция в едно дружествофиналист до 30 % от активите си според последния публикуван финансов отчет.
Изборът в кои точно от четирите до пет финалисти във Founders Games да инвестира УИН е по преценка на Съвета на директорите на Дружеството. Напомняме, че след обявяването им за финалисти, преди да се направи инвестиция в тях, компаниите-финалисти преминават през комплексна проверка, водена от главния инвеститор на рунда.
УИН е само стартът на това глобално начинание за демократизация на света на рисковия капитал. Уверяваме инвеститорите, че планове за листване на западни борси на други подобни дружества по примера на УИН съществуват, но все още конкретика не може да бъде споделена.
• В маркетинговите материали са представени няколко успешни примера от тазгодишните участници – привлеченият капитал при последния рунд на финансиране, оценката, както и водещите инвеститори във всяка една от тях:


• В допълнение на интернет страницата на Дружеството бихте могли да намерите справка за набрания капитал от финалистите от последните четири издания на Founders Games преди и след участието им в състезанието, като набраната сума след Founders Games нараства над 4 пъти в сравнение с преди.

• В маркетинговите материали са представени няколко успешни примера и на финалисти от минали издания:
Приложение 7 е само и единствено хипотетичен цифров пример за принципа на разпределение на отделните класове акции при разпределение на дивидент, ликвидационен дял и при намаляване на капитала.
Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че представената в този пример финансова информация е изготвена единствено с илюстративна цел, за да представи механизма за разпределения по класове акции в капитала на УИН. Поради своето естество тази информация отразява хипотетична ситуация и не представя реалната финансова позиция и резултати на емитента. Това не е прогноза, а хипотетичен пример.
Оповестяването на информацията става според Правилата на пазара BEAM – два пъти годишно заедно с годишния и шестмесечния отчет на Дружеството. Според Правилата е задължително за УИН да оповестява също така веднага вътрешна или значителна поверителна и ценовочувствителна информация.
УИН има право да инвестира във финалистите на състезанието Founders Games чрез придобиване на определени инструменти включващи:
• конвертируеми заеми, или
• SAFE инструменти, или
• записи на заповед,
• както и пряко дялово участие.
УИН планира да инвестира във финалистите на всяко издание на Founders Games. Състезанието се провежда два пъти годишно, като финалните кръгове са обикновено през юни и декември.
Дружеството възнамерява да предлага на акционерите си вземане на решения за извършване и на допълнителни увеличения на капитала чрез пазар BEAM при всяко издание на Founders Games.
На Изпълнителния директор на УИН се дължи годишно възнаграждение в размер на 2.5 % без ДДС от размера на финансовите активи на Дружеството според последния му публикуван финансов отчет, коригирано за периода на държане на инвестициите (при държане на инвестицията в рамките на сто и осемдесет и един дни от годината, възнаграждението се коригира с фактор 181/365 (366, ако годината е високосна) или 0.49589). При липса на ликвидност (достатъчно парични средства, за да бъде изплатено възнаграждението на падежа) в Дружеството, възнаграждението на Изпълнителния директор остава дължимо до настъпване на входящ паричен поток в достатъчен размер. Не се дължи наказателна лихва.

На двама от останалите членове на Съвета на директорите се дължи месечно брутно възнаграждение в размер на 1 000 лв.

Четвъртият член на Съвета на директорите няма да получава възнаграждение.

Отделно, Изпълнителният директор на УИН притежава и привилегирована акция клас Б.
Препоръчваме на акционерите да се запознаят с правата по нея, споделени надлежно в Документа за допускане до търговия на пазара BEAM.
Не, структурата на таксите е подробно описана в по-горната точка, както и в привилегиите по привилегированата клас Б акция – притежание на Изпълнителния директор.
Да, всеки инвеститор, който желае да участва в публичното предлагане, следва да се запознае с тарифата на обслужващия го инвестиционен посредник. Тарифата на ИП Карол АД е налична тук.
Считаме, че таксата е стандартна за индустрията на фондовете за рисков капитал. Отделно е добре да се вземе предвид, че без наличието на Изпълнителния директор, на когото се дължи таксата за управление, УИН като дружество не би могло да има достъп до инвестиция в победителите на Founders Games, т.е. неговият бизнес модел се обезсмисля. За това си право УИН дължи към този момент 0.1 % от инвестираната сума на годишна база на Организатора на състезанието, което е пренебрежително малко, имайки предвид достъпа до колективната интелигентност на инвеститори от ранга на Тим Дрейпър, микрокосмос от 3500 стартиращи компании на издание в над 10 бизнес вертикали, оценителски процес, разпределен в 5 кръга, в които журита са инвеститори от фондове като Sequoia и Earlybird, както и гарантирана инвестиция в четири до пет от най-перспективните стартъпи в рамките на две издания годишно. И не на последно място, Съветът на директорите е отговорен за избора на финалисти, в които да инвестира и за сумата, която ще вложи във всеки един от тях.