За инвеститори

Финансови отчети

Годишен финансов отчет за 2023 г.
Отчет за финансовото състояние за годината, завършващ към 31.12.2023 (PDF) Изтегли
Приложение към Отчет за финансовото състояние за годината, завършващ към 31.12.2023 (PDF) Изтегли
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (XLS) Изтегли
Декларация на отговорните лица по чл. 100 (PDF) Изтегли
Декларация по чл. 33. Правилата за допускане до търговия на пазара BEAM (PDF) Изтегли
Декларация по чл. 33 (PDF) Изтегли
Предварителен годишен доклад за дейността към 31.12.2022 (PDF) Изтегли
Годишен финансов отчет за 2022 г.
Отчет за финансовото състояние за годината, завършващ към 31.12.2022 (PDF) Изтегли
Отчет за партичните потоци за периода от 21.03.2022 до 31.12.2022 (PDF) Изтегли
Отчет за промени в собствения капитал за годината, завършващ към 31.12.2022 (PDF) Изтегли
Отчет за всеобхватния доход за периода от 21.03.2022 до 31.12.2022 (PDF) Изтегли
Доклад за дейността през 2022 (PDF) Изтегли
Одиторски доклад за 2022 (PDF) Изтегли
Пояснителни бележки към финансовия отчет за 2022 (PDF) Изтегли
Междинен финансов отчет за УИН АД за годината, приключваща на 30.06.2023 г.
Междинен финансов отчет за УИН АД към 30.06.2023 (PDF) Изтегли
Oтчет за третото тримесечие на 2022 г.
1. Доклад за УИН АД за ФО към 30.09.2022 (PDF) Изтегли
2. Междинен финансов отчет УИН АД към 30.09.2022 (PDF) Изтегли
3. Оповестяване към ФО на УИН АД към 30.09.2022 (PDF) Изтегли
Oтчет за първото шестмесечие на 2022 г.
Междинен финансов отчет УИН АД към 30.06.2022 (pdf) Изтегли

Общи събрания на акционерите

Общо събрание на акционерите 2023.
1. ОСА Протокол - 29 Ноември 2023 г. (pdf) Изтегли
Извънредно общо събрание на акционерите 2022.
1. ОСА Протокол - 25 Октомври 2022 г. (pdf) Изтегли
2. Упражнени гласове чрез представители - 25 Октомври 2022 г. (pdf) Изтегли

Презентация за инвеститори

На 26 май 2022 г. ще се проведе презентация пред инвеститорите, по време на която от екипа на компанията ще разкажат повече за бъдещите ѝ цели и за плановете относно търсения от публичното предлагане капитал:

Документ
Webit Investment Network презентация (pdf) Изтегли

Стойност за инвеститорите в Webit Investment Network

Ставайки инвеститор в WIN чрез Beam пазара
на Българска Фондова Борса, вие получавате:

Достъп за парите ви до най-развитите пазари на растящи иновативни компании в света
Географска диверсификация на инвестициите ви - на практика в цял свят
Диверсификация на инвестициите ви в най-различни индустрии (вижте в кои)
Изборът на инвестициите на WIN (и на вашите пари) се прави от колективната интелигентност на стотици инвеститори от цял свят, така те стават и ваши консултанти за успешни инвестиции.
Възможност да инвестирате парите си, чрез WIN в предварително проучени и селектирани компании. Процесът по селекция и проучване е най-прозрачния и един от най-конкурентните в света
Статусът "Финалист в Игрите за Предприемачи” е изключителен успех и маркетинг за компаниите. Това им носи медийно внимание, инвеститори, клиенти и партньори и спомага допълнително за успеха на компанията и WIN инвестицията ни (self-fulfilling prophecy).

Първично публично предлагане

Резюме на предлагането
EмитентУебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД
Основна дейностПридобиване на дялове в стартиращи компании
Нови акции, предмет на предлаганедо 5 588 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми и обикновени акции
Номинална стойност на 1 акция1 лв.
Емисионна стойност на 1 акция1.05 лв.
Условие за успех на емисиятаМинимум 2 794 001 броя акции
Типове поръчкилимитирана/пазарна
Борсов код на емисиятаWIN1
Мениджър на емисията / Съветник BEAM пазарИП Карол АД
Продължителност на предлаганетоЕдна търговска сесия, 06.06.2022 от 09:30-14:00 ч.
Записване на акцииПропорционално разпределение спрямо всички заявки за записване
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата6 юни 2022 г.

Как да участвате в първичното публично предлагане

Прочетете повече на страницата на водещия мениджър по емисията ИП Карол АД

Документи за първично публично предлагане

Документ
1. Съобщение за публичното предлагане (doc) Изтегли
2. Документ за допускане (pdf) Изтегли
3. Приложения към Документа за допускане
   3.1. Решение на едноличния собственик на капитала на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД (pdf) Изтегли
   3.2. Договор за предоставяне на право за извършване на инвестиции (pdf) Изтегли
   3.3. Междинен финансов отчет (pdf) Изтегли
   3.4. Одиторски_доклад (pdf) Изтегли
   3.5. Правила за работа на Съвета на инвеститорите (pdf) Изтегли
   3.6. Устав (pdf) Изтегли
   3.6. Приложение 7 към Документ за допусканe (xls) Изтегли
4. Описание на аукциона на БФБ (pdf) Изтегли