Демистифициране на инвестирането
в стартиращи компании


Благодарение на Webit, WIN има възможност да инвестира директно в рундове post-seed, серия А, B и C, като по този начин даваме специално преимущество на акционерите и ги защитаваме от високите рискове, присъщи на по-ранните рундове.

WIN планира успеха си на база стандартните за индустрията в тези рундове очаквания за 5 до 10 пъти възвръщаемост от конкретна инвестиция за срок от около 4-8 години.


Вижте таблица с различните рундове, риска при всеки рунд и асоциираната награда (възвращаемост) за поетия риск.

Рунд % Оцеляване На Компаниите До Следващ Рунд Общ Примерен Брой Компании Влезли В Рунда Оцелели След Рунда (осреднено) ВЪЗВРАЩАЕМОСТ
Много Висока Средна Висока Връщат инвестицията
% от компаниите множител на възвраща- емост % от компаниите множител на възвраща- емост % от компаниите множител на възвраща- емост
(1) pre-seed (3F) 10 - 20 *100'000 15'000 <1 20 - 100+ 3 - 10 3 - 5 5 - 10 0+
(2) seed 20 - 40 15'000 4'500 <1 15 - 100+ 10 - 20 3 - 5 10 - 20 0+
(3) post seed ** 50 - 70 4'500 2'700 20 - 30 5 - 50+ 30 - 40 1 - 3
(4) A round ** 50 - 60 2'700 1'485 10 - 20 5 - 20+ 30 - 40 3 - 5 10 - 30 0+
(5) B Round ** 60 - 70 1'485 965 15 - 25 3 - 15+ 30 - 50 1 - 3 15 - 25 0+

* Тази цифра е взета като примерна и не представлява реалния брой стартъпи в етап идея и pre-seed рунд, а име за цел да предостави нагледна информация за това как намаляват компаниите в инвестиционните рундове от 1 до 5.

** WIN инвестира в тези рундове


(1 Рунд)
Pre-Seed:

 • Потенциал за Възвращаемост (ROI): От 20 до 100+ пъти, но с изключително голям риск и много малък % за оцеляване на компаниите (±15%).
 • Изискава малка инвестиция; могат да участват бизнес ангели, акселарационнни програми, фондове за рисков капитал в много ранна фаза.
 • Процент на Успех: 1-10% за ROI над 0x.
WIN НЕ ИНВЕСТИРА

(2 Рунд)
Seed

 • Потенциал за Възвращаемост (ROI): От 15 до 100+ пъти, но с много голям риск и много нисък % за оцеляване на компаниите (±30%).
 • Изискава не голяма инвестиция; могат да участват бизнес ангели, акселарационнни програми, фамилни офиси и фондове за рисков капитал в много ранна фаза.
 • Процент на Успех: 1 - 20% за ROI над 0x.
WIN НЕ ИНВЕСТИРА

(3 Рунд)
Post-Seed

 • Потенциал за Възвращаемост (ROI): От 5 до 100+ пъти, с % за оцеляване на компаниите от над 50%.
 • Изисква по-голяма инвестиция в сравнение със seed рунд 2; Участват фамилни офиси и фондове за рисков капитал в ранна фаза.
 • Процент на Успех: 10 - 25% за ROI над 0x.
WIN ИНВЕСТИРА

(4 Рунд)
Series A

 • Потенциал за Възвращаемост (ROI): От 5 до 20 пъти, с умерен риск.
 • Участват фондове за рисков капитал А+ с инвестиционен билет от $500 000 до $3+ милиона.
 • Процент на Успех: 40-60%.
WIN ИНВЕСТИРА

(5 Рунд)
Series B

 • Потенциал за Възвращаемост (ROI): От 3 до 15 пъти, с по-нисък риск в сравнение със Серия A.
 • Участват фондове за рисков капитал А+. Участват фондове за рисков капитал А+ с инвестиционен билет от $1М до $5+ милиона.
 • Процент на Успех: 50-70%.
WIN ИНВЕСТИРА

(6 Рунд)
Series C

 • Потенциал за Възвращаемост (ROI): От 3 до 10 пъти, с по-предсказуема възвращаемост.
 • Участват фондове за рисков капитал А+ с инвестиционен билет от $3-5М до $50+ милиона.
 • Процент на Успех: 60-80%, отразяващ утвърденото присъствие на компанията на пазара и траекторията на растеж.
WIN ИНВЕСТИРА