Новини

: Увеличение на капитала на УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК ЕАД

Увеличение на капитала на УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК ЕАД

С настоящото, Съветът на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД (Дружеството) уведомява акционерите на Дружеството, че на 23.06.2022 г., акциите от увеличението на капитала на Дружеството, извършено съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 05.05.2022 г., са регистрирани в „Централен Депозитар“ АД, с ISIN код на емисията: BG1100004222. Акционерите следва да имат предвид, че в съответствие с публикувана на 10.06.2022 г., Покана за гласуване в Съвета на инвеститорите, акционерите които имат право да упражнят право на глас в гласуването на Съвета на инвеститорите, което ще се проведе от 9:30 ч. на 24.06. 2022 г., до 9:30 ч. на 25.06. 2022 г., са лицата, вписани като акционери, притежаващи обикновени акции на Дружеството, с ISIN BG1100004222, към 23.06.2022 г.