Новини

: Покана за гласуване в Съвета на инвеститорите

08 февруари 2023

Покана за гласуване в Съвета на инвеститорите

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана, във връзка с Предложение на изпълнителния директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД , ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Дружеството”), Ви уведомяваме, че oт 9:30 ч. на 22.02.2023 г., ще се проведе гласуване на Съвета на инвеститорите на Дружеството, при следните условия:

1. Въпроси, по които се гласува и възможности за гласуване.

  1. Одобряване на промени в Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД;

  2. Определяне на дружествата участници в проект Founders Games, в които Дружеството да инвестира активите си. Информация за дружествата участници в проект Founders Games, включени в гласуването, можете да намерите тук: https://webit.capital/registracia.php

Възможности за гласуване:

По т. 1 гласуването се извършва с обикновено мнозинство от гласовете, участващи в гласуването.

Всеки член на Съвета на инвеститорите има право на глас, което е равно на притежаваните от него акции на Дружеството.

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение.

По т. 2 гласуването се извършва чрез негативен вот, при който членовете на Съвета на инвеститорите могат да гласуват против извършването на инвестиция в едно или повече дружества участници в проект Founders Games.

Всеки член на Съвета на инвеститорите има право на глас, което е равно на притежаваните от него акции на Дружеството, умножени по броя на дружествата участници в проект Founders Games, включени в гласуването. Членовете на Съвета на инвеститорите могат да упражнят правото си на глас пропорционално или кумулативно, т.е. като съберат полагащите им се гласове и гласуват против извършването на инвестиция в едно или само няколко от дружествата, включени в гласуването.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.

2. Начална дата и период на гласуване:

Всеки член на Съвета на инвеститорите може да упражни правото си на глас от 9:30 ч. на 22.02.2023 г.

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се отсрочва с 1 час – за 10:30 ч. на 22.02.2023г.

3. Метод на гласуване и формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в гласуването.

Съветът на инвеститорите ще се проведе чрез присъствено гласуване на следния адрес: Импресаменте - Арт хотел – София на адрес гр. София, ул. Винсент Ван Гог 5. За да упражни правото си на глас, всеки акционер - член на Съвета на инвеститорите следва да попълни бланка за гласуване по образец на Дружеството.]

Акционерите следва да имат предвид, че при попълване на бланката за гласуване по образец на Дружеството] следва да се легитимират чрез предоставяне на данни съгласно посоченото в чл. 7, ал. 6] от Правилата за работата на Съвета на инвеститорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД, достъпни тук: www.webit.network/pravila/

4. Датата, на която се определя кръга на притежатели на обикновени акции в Дружеството с право да участват в гласуването;

Правото да вземат участие в гласуването се упражнява от притежателите на обикновени акции на Дружеството, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 7 (седем) дни преди началото на гласуването – 15.02.2023 г.

5. Дата, на която се определя резултатът от гласуването;

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на интернет страницата на Дружеството www.webit.network и на адрес http://www.x3news.com/, в срок до 10 (десет) работни дни от изтичане на периода за гласуване, т.е до 04.03.2023 г.

6. Изискванията за кворум и мнозинство

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че в 9:30 ч. на 22.02.2023 г., не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се отсрочва с 1 час - за 10:30 ч. на 22.02.2023г. В случай, че в отсрочения срок за гласуване не бъде достигнат необходимият кворум, решението на Съвета на инвеститорите не е обвързващо за Съвета на директорите, но последният, по собствена преценка, може да отчете резултатите от гласуването при вземане на решение по въпросите – предмет на гласуването.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.

7. Мястото, на което могат да бъдат получени материалите по въпросите, поставени за гласуване, и допълнителна информация за начина на упражняване на правото на глас;

Материали, във връзка с поставените за гласуване въпроси, съгласно т. 1, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството www.webit.network . Допълнителна информация за предстоящото гласуване може да бъде намерена и в Правилата за работа на Съвета на инвеститорите, налични тук: www.webit.network/pravila/