Новини

: Редовно общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

29 ноември 2023

Редовно общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД

С настоящото уведомление бихме искали да оповестим следната вътрешна информация,относима към „Уебит Инвестмънт Нетуърк”АД:

С вписване № 20231009164253, по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, е обявена покана за Редовно общо събрание на акционерите,свикано по надлежния ред за 08.11.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София - 1407, ул. „Винсент ВанГог“ № 5. Промишлена зона „Хладилника, Импресаменте - Арт хотел - София.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от устава на „Уебит Инвестмънт Нетуърк” АД, общото събрание може да взема валидни решения, ако е свикано в съответствие със закона и устава на дружеството и на него присъстват или са надлежно представени поне 50% от всички Акции, като в случай, че в дневния ред е включен въпрос за изменяне и допълване на устава, за да е налице кворум, е необходимо и присъствието или представляването на заседанието на акционера, притежаващ привилегирована Клас А акция.

Поради липса на кворум, събранието не бе проведено на първата, обявена в поканата за свикване на ОСА, дата.

В съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 42, ал. 5 от Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП BEAM и обявената покана за свикването му, редовно общо събрание на акционерите на дружеството ще се проведе на резервната обявена дата - 29.11.2023 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа дo 11:00 часа.

Документ
ОСА Протокол и Упражнени гласове чрез представители - 29 Ноември 2023 г. (PDF) Изтегли
Уведомление за липсва на кворум (PDF) Изтегли