Новини

: Изменения в Устава на Дружеството

11 Ноември

Изменения в Устава на Дружеството

На 08 ноември 2022 г., в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) беше обявен измененият Устав на Дружеството. Промените в Устава са приети с решение на ОСА на Дружеството от 25.10.2022 г.

Виж актуалният текст на Устава:

Документ
Устав (PDF) Виж