Новини

: Покана за гласуване в съвета на инвеститорите

19 февруари 2024

Покана за гласуване в съвета на инвеститорите

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана, във връзка с Предложение на изпълнителния директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД , ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Дружеството”), Ви уведомяваме, че от 9:30 ч. на 4.03. 2024 г., до 9:30 ч. на 5.03. 2024 г., ще се проведе гласуване на Съвета на инвеститорите на Дружеството, при следните условия:

  1. Въпроси, по които се гласува и възможности за гласуване.

Определяне на дружествата, участници в проект Founders Games, в които Дружеството да инвестира активите си. Информация за дружествата, участници в проект Founders Games, включени в гласуването, можете да намерите тук: https://www.webit.network/registracia.php

Възможности за гласуване: Гласуването се извършва чрез чрез негативен вот, при който членовете на Съвета на инвеститорите могат да гласуват против извършването на инвестиция в едно или повече дружества участници в проект Founders Games.

Примери, разясняващи правилата за гласуване са достъпни на адрес: https://www.webit.network/registracia.php.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.

  1. Начална дата и период на гласуване:

Всеки член на Съвета на инвеститорите може да упражни правото си на глас в рамките на 24 часа, считано от 9:30 ч. на 4.03.2024 г.

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че до 9:30 ч. на 5.03.2024 г., не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се удължава до 9:30 ч. на 6.03.2024 г.

  1. Метод на гласуване и формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в гласуването.

Съветът на инвеститорите ще се проведе чрез гласуване по електронен път. За да упражни правото си на глас, всеки акционер – член на Съвета на инвеститорите следва да се регистрира, чрез попълване на регистрационна форма на адрес https://www.webit.network/registracia.php.

След проверка на предоставените от съответния акционер данни и документи, Дружеството регистрира същия и му изпраща на посочения в регистрационната форма e-mail адрес линк за гласуване. Линкът за гласуване ще бъде активен от 9:30 ч. на 4.03.2024 г. до 9:30 ч. на 5.03.2024 г. След упражняване на правото си на глас, всеки акционер ще получи регистрационен номер на подадения от него глас, на посочения в регистрационната форма e-mail адрес.

Акционерите следва да имат предвид, че при попълване на формата за регистрация следва да се легитимират съгласно изискаванията на Правилата за работа на Съвета на инвеститорите (pdf).

 

  1. Датата, на която се определя кръга на притежатели на обикновени акции в Дружеството с право да участват в гласуването;

Правото да вземат участие в гласуването се упражнява от притежателите на обикновени акции на Дружеството, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 7 (седем) дни преди началото на гласуването – 26.02.2024 г.

Всеки член на Съвета на инвеститорите има право на глас, което е равно на притежаваните от него обикновени акции на Дружеството, умножени по броя на въпросите, поставени за гласуване от Съвета на инвеститорите.

  1. Дата, на която се определя резултата от гласуването;

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на интернет страницата на Дружеството https://webit.network/ и на адрес http://www.x3news.com/, в срок до 10 (десет) работни дни от изтичане на периода за гласуване, т.е до 16.03.2024 г. При необходимост този срок може да бъде удължен.

  1. Изискванията за кворум и мнозинство

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че до 9:30 ч. на 5.03.2024 г., не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се удължава до 9:30 ч. на 6.03.2024 г. В случай, че в удължения срок за гласуване не бъде достигнат необходимият кворум, решението на Съвета на инвеститорите не е обвързващо за Съвета на директорите, но последният, по собствена преценка, може да отчете резултатите от гласуването при вземане на решение по въпросите – предмет на гласуването.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.

  1. Мястото, на което могат да бъдат получени материалите по въпросите, поставени за гласуване, и допълнителна информация за начина на упражняване на правото на глас;

Материали, във връзка с поставения за гласуване въпрос, съгласно т. 1, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството https://webit.network/.

 

Петър Димитров Нейчев
Председател на Съвета на инвеститорите,
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД