Новини

: Уведомление  за забавяне в оповесяването на одитиран годишен финансов отчет за 2023 година

30 април 2024

Уведомление за забавяне в оповесяването на одитиран годишен финансов отчет за 2023 година


ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ АД,
ДО
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАР BEAM
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД


УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 1, т.8, буква „б“ от Правилата за допускане до търговия на пазар BEAM, относно оповестяване на финансовите отчети, Ви уведомяваме, че поради забавяне от страна на избрания регистриран одитор при извършването на независимия финансов одит, е налице невъзможност за оповестяване в срок на одитиран годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298, за годината, приключваща на 31 декември 2023 г. Ще оповестим одитирания годишен финансов отчет незабавно след като получим одиторския доклад.


С уважение,
Пламен Симеонов Русев
Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД