Новини

: Покана за гласуване в съвета на инвеститорите

9 Юни

Покана за гласуване в съвета на инвеститорите

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК“ ЕАД,


ПОКАНА
ЗА ГЛАСУВАНЕ В СЪВЕТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕУВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана, във връзка с Предложение на изпълнителния директор на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД , ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Дружеството”), Ви уведомяваме, че от 9:30 ч. на 24.06. 2022 г., до 9:30 ч. на 25.06. 2022 г., ще се проведе гласуване на Съвета на инвеститорите на Дружеството, при следните условия:

1. Въпроси, по които се гласува и възможности за гласуване.

Определяне на дружествата, участници в проект Founders Games, в които Дружеството да инвестира активите си. Информация за дружествата, участници в проект Founders Games, включени в гласуването, можете да намерите тук: https://www.webit.network/registracia.php

Възможности за гласуване: Гласуването се извършва чрез чрез негативен вот, при който членовете на Съвета на инвеститорите могат да гласуват против извършването на инвестиция в едно или повече дружества участници в проект Founders Games.

Примери, разясняващи правилата за гласуване са достъпни на адрес: https://www.webit.network/registracia.php.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.

2. Начална дата и период на гласуване:

Всеки член на Съвета на инвеститорите може да упражни правото си на глас в рамките на 24 часа, считано от 9:30 ч. на 24.06.2022 г.

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че до 9:30 ч. на 25.06.2022 г., не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се удължава до 9:30 ч. на 26.06.2022 г.

3. Метод на гласуване и формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в гласуването.

Съветът на инвеститорите ще се проведе чрез гласуване по електронен път. За да упражни правото си на глас, всеки акционер – член на Съвета на инвеститорите следва да се регистрира, чрез попълване на регистрационна форма на адрес https://www.webit.network/registracia.php.

След проверка на предоставените от съответния акционер данни и документи, Дружеството регистрира същия и му изпраща на посочения в регистрационната форма e-mail адрес линк за гласуване. Линкът за гласуване ще бъде активен от 9:30 ч. на 24.06.2022 г. до 9:30 ч. на 25.06.2022 г. След упражняване на правото си на глас, всеки акционер ще получи регистрационен номер на подадения от него глас, на посочения в регистрационната форма e-mail адрес.

Акционерите следва да имат предвид, че при попълване на формата за регистрация следва да се легитимират чрез предоставяне на копие от документ за самоличност за акционерите - физическите лица, респективно за законните представители на акционерите – юридически лица, както и актуално извлечение от партидата на юридическото лице в ТРРЮЛНЦ – за акционерите – юридически лица. Гласуване чрез пълномощник е допустимо единствено след представяне на нотариално заверено пълномощно за съответното гласуване в оригинал и актуален документ за самоличност на пълномощника.

В случай че даден член на Съвета на инвеститорите няма възможност да участва в гласуване по електронен път или са налице технически пречки за осъществяване на гласуване по електронен път, правото на глас може да бъде упражнено и чрез гласуване с кореспонденция по пощата или чрез куриер чрез попълнена бланка за гласуване по образец на Дружеството, изпратена до неговия адрес на управление. Всеки член на Съвета на инвеститорите е длъжен да приложи към надлежно попълнената бланка за гласуване данни за идентификация, които да бъдат използвани от Дружеството, за да удостовери правото на всяко лице да участва и гласува. За членовете на Съвета на инвеститорите, които са физически лица, се представя копие от актуален документ за самоличност, заверено от съответното лице с думите „Вярно с оригинала.“ и подпис. За членове на Съвета на инвеститорите, които са юридически лица, се представя копие от удостоверение за актуално състояние и копие от актуален документ за самоличност на законния/те представител/и на лицето, заверени с думите „Вярно с оригинала.“ и подпис. Гласуване по пощенски път чрез пълномощник е допустимо единствено след представяне на нотариално заверено пълномощно за съответното гласуване в оригинал и копие от актуален документ за самоличност на пълномощника, заверен с думите „Вярно с оригинала.“ и подпис. Упражняване на право на глас чрез гласуване с кореспонденция по пощата или чрез куриер е валидно, ако надлежно попълнена бланка за гласуване бъде получена на адреса на управление на Дружеството до края на периода на гласуване. Дружеството удостоверява получаването на всяка бланка за гласуване, като ѝ причислява индивидуален входящ номер и отбелязва датата и часа на получаването ѝ на адреса на управление на Дружеството.

4. Датата, на която се определя кръга на притежатели на обикновени акции в Дружеството с право да участват в гласуването;

Правото да вземат участие в гласуването се упражнява от притежателите на обикновени акции на Дружеството, вписани като такива в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 7 (седем) дни преди началото на гласуването – 17.06.2022 г. В случай че обикновените акции, издадени в резултат от увеличението на капитала на Дружеството, съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 05.05.2022 г., не са вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, към 17.06.2022 г., кръгът на всички притежатели на обикновени акции на Дружеството, които имат право да участват в гласуването, се определя към датата, на която акциите, издадени при увеличението на капитала, съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 05.05.2022 г., бъдат вписани в централния регистър на ценни книжа. Дружеството ще публикува съобщение за датата, на която акциите, издадени при увеличението на капитала, съгласно решение на едноличния собственик на капитала от 05.05.2022 г.,са вписани в „Централен депозитар“ АД, на интернет страницата на Дружеството https://webit.network/ и на адрес http://www.x3news.com/

Всеки член на Съвета на инвеститорите има право на глас, което е равно на притежаваните от него обикновени акции на Дружеството, умножени по броя на въпросите, поставени за гласуване от Съвета на инвеститорите.


5. Дата, на която се определя резултата от гласуването;

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на интернет страницата на Дружеството https://webit.network/ и на адрес http://www.x3news.com/, в срок до 10 (десет) работни дни от изтичане на периода за гласуване, т.е до 8.07.2022 г. При необходимост този срок може да бъде удължен.

6. Изискванията за кворум и мнозинство

Съветът на инвеститорите може да вземе валидно решение, ако в гласуването участват членове на Съвета на инвеститорите, притежаващи повече от 33% от общия брой права на глас, предоставени по обикновените акции на Дружеството в обращение. В случай че до 9:30 ч. на 25.06.2022 г., не е достигнат необходимият кворум, за да бъде взето валидно решение на Съвета на инвеститорите, периодът на гласуване се удължава до 9:30 ч. на 26.06.2022 г. В случай, че в удължения срок за гласуване не бъде достигнат необходимият кворум, решението на Съвета на инвеститорите не е обвързващо за Съвета на директорите, но последният, по собствена преценка, може да отчете резултатите от гласуването при вземане на решение по въпросите – предмет на гласуването.

За да бъде изключено дадено дружество от кръга допустими инвестиции на Дружеството, то следва да събере повече от 33% от негативния вот по правата на глас, участващи в гласуването.

7. Мястото, на което могат да бъдат получени материалите по въпросите, поставени за гласуване, и допълнителна информация за начина на упражняване на правото на глас;

Материали, във връзка с поставения за гласуване въпрос, съгласно т. 1, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството https://webit.network/.

 

София, 09.06.2022 г.,

Петър Димитров Нейчев

Председател на Съвета на инвеститорите,

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ EАД